درخواست همکاری
نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
در صورت نبود رشته مورد نظر گزینه سایر : رشته
ورودی نامعتبر
درخواست همکاری به صورت
ورودی نامعتبر
بارگذاریس فایل رزومه (حتماً PDF باشد)
ورودی نامعتبر
فایل تاحج 3 مگابایت قبل بارگذاری است
توضیحات ...........
تاریخ پیشنهادی جهت مصاحبه حضوری
ورودی نامعتبر
کد و یا تصویر مورد نظر را تایپ کنید کد و یا تصویر مورد نظر را تایپ کنید
ورودی نامعتبر
ارسال (مشخصات تکمیل شده است)

 • 01talia
 • 02irancell
 • 03rightel
 • no-show
 • 04bank-shahr
 • 07torism-bank
 • 05meli-bank
 • 06pasargad-bank
 • 088etick-ahvaz-shahrdari
 • etick-qazvin
 • 08etick-mashad-shahrdari
 • logo-kish
 • soc-company
 • Eb
 • cybernet
 • korea