مسعود طبیبی، معاونت برنامه ریزی اتحادیه تاکسی رانی: هوشمندسازی تاکسی ها: چرا و چگونه

 
درتعریف هوش آمده است« هوش توانایی دسترسی به اهداف است» و واژه سامانه نیز چنین تعریف می شود« سامانه، مجموعه ای از اجزاست که در کنار هم آمده اند تا دسترسی به هدف مشخصی را ممکن سازند»  به این ترتیب سامانه حمل و نقل هوشمند(ITS) را می توان مجموعه ای از اجزای سخت افزاری، زیرساخت های ارتباطی و قواعد نرم افزاری دانست که به کمک یکدیگر سعی در ترسیم وضعیت لحظه ای ترافیک و کاربران آن داشته و درصدد بهبود کارآیی ناوگان شبکه موجود حمل ونقل و رفتارهای ترافیکی کاربران هستند. 
بنابراین هوشمندسازی تاکسی ها نیز به عنوان یک ضرورت مطرح شده و اتحادیه تاکسیرانی های سراسر کشور در صدد آن هستند تا با حمایت فنی سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور نسبت به هوشمندسازی هدفمند تاکسی ها در سال 94 اقدام کنند.
 
 دانلود ادامه خبر
 

 • 01talia
 • 02irancell
 • 03rightel
 • no-show
 • 04bank-shahr
 • 07torism-bank
 • 05meli-bank
 • 06pasargad-bank
 • 088etick-ahvaz-shahrdari
 • etick-qazvin
 • 08etick-mashad-shahrdari
 • logo-kish
 • soc-company
 • Eb
 • cybernet
 • korea