نظر شما در خصوص وب سایت جدید اتیک چیست؟

اين نظرسنجي به پايان رسيده است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد راي دهندگان   6
آغاز نظرسنجي   2015-04-19 00:00:00
پايان نظرسنجي   2016-05-18 00:00:00

 • 01talia
 • 02irancell
 • 03rightel
 • no-show
 • 04bank-shahr
 • 07torism-bank
 • 05meli-bank
 • 06pasargad-bank
 • 088etick-ahvaz-shahrdari
 • etick-qazvin
 • 08etick-mashad-shahrdari
 • logo-kish
 • soc-company
 • Eb
 • cybernet
 • korea